Diocesan Altar Boy Retreat
Media GalleriesPhoto Galleries 2008 - Present

 

Enter Photo Gallery

 


Video Gallery 2009-Present

2012 - Present Altarboy Retreat Liturgies

2009-2011 Altar Boy Retreat Liturgies

 


 

 


Epistle Reading: Romans 10:1-10

Gospel Reading: Matthew 8:28-9:1

Eusebius, Bishop of Samosata; Zenon the Martyr & his servant Zenas of Philadelphia; Anastasios the Serbian

You are viewing the Old Calendar Readings. View the New Calendar